KURUMSAL

BELBİM A.Ş. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ  

 

Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Belbim A.Ş.”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.  

 

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,

2. İstanbul’da şehir içi ulaşımın kesintisiz ve etkili bir şekilde sağlanması amacıyla,

3. İsteklilere özel kart temini amacıyla,

4. Ticari ilişki içerisinde olduğumuz kişi ve kurumlara özel kart temini amacıyla,

5. İstanbul’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilere kaliteli hizmet sunabilmek ve İstanbul’da yaşayan vatandaşların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,

6. Elektronik para hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi amacıyla,

7. Otomatik dolum makinesi hizmetlerinin yürütülmesi ve makinelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla,

8. Başta BDDK olmak üzere ilgili kamu kurumlarının ve idari otoritelerin istedikleri bilgi ve belgeleri temin edebilmek amacıyla,

9. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

10. İlgili kişilerin talepleri üzerine bakiye aktarımı, hak yüklemeleri gibi çözüm merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

11. Şirketimiz ve İBB arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, müşterilerimize kampanya, promosyon ve gelişmelerden haberdar etmek üzere ticari elektronik ileti gönderilmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,

12. Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,

13. Şirketimiz, İBB ve İBB’ye bağlı diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicelere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,

14. İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,

15. Şirketimiz tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; Şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,

16. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,

17. Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

18. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

19. Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,

20. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,

21. Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,

22. Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,

23. Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla,

24. Şirketimizin eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında ve sadece bu kapsamda olmamakla birlikte çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi amacıyla,

25. Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,

26. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,  

27. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin, memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Şirketimize olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,

28. Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,

29. SAP, PDKS ve diğer platformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,

30. İş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,

31. Ticari satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla.

32. İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,

33. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,

34. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

35. İşletme ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,

36. İş yürütme programlarının hazırlanması, vardiya listelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla,

37. Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,

38. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

39. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

40. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.  

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

1. Kamu hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da İBB ve İBB İştirak Şirketlerine,

2. Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, İBB ve İBB İştirak Şirketlerine,  

3. İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,

4. İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,

5. Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,

6. Kurumsal olarak bağlı bulunduğumuz İBB’ye, İBB İştirak Şirketlerine ve ilçe belediyelerine,

7. İlgili faaliyetler kapsamında BDDK’ya, Masak’a ve diğer kamusal otoritelere,

8. Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

9. Geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,

10. Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

11. Ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla İBB ve İBB İştirak Şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,

12. SAP, CRM, ERP, QDMS, Devriye, İOMA vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

13. Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,

14. Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,

15. Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına ve İBB’ye,

16. Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

17. İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,

18. Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,

19. Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, İBB’ye,  

20. Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla İBB’ye, İBB İştirak Şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,

21. Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,

22. Çalışanlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,

23. Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,

24. Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

25. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarabilmekteyiz.  

 

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, İBB ve diğer İştirak Şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.  

 

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  

 

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.  Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.  

 

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No : 1620044730

İnternet Adresi : www.belbim.istanbul

Telefon Numarası : +90 212 468 00 00

E-Posta Adresi : belbim@hs01.kep.tr

Adres : Yeşilköy Mah. Atatürk Havalimanı Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok, Kat:5 34149

Yeşilköy, Bakırköy/ İSTANBUL 

Çerez Politikası 
Bu Çerez Politikası; Belbim A.Ş. tarafından yürütülen tüm internet siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı internet siteleri (Google, Facebook vb.) ve bu internet siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.  


Belbim A.Ş.’nin sitelerini kullanarak çerez’lerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Eğer çerez’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya Belbim A.Ş. internet sitelerini kullanmamalısınız. Tarayıcı ayarlarından çerezleri silme işlemini gerçekleştirmeniz durumunda ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeniz durumunda ise Belbim A.Ş. internet siteleri dahil olmak üzere birçok internet sitesi düzgün çalışmayabilir.  
Bu Politika, sitemize ulaşmak için kullanmış olduğunuz teknolojilere veya yöntemlere bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.  


Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır? 
Çerez, ziyaret etmiş olduğunuz internet siteleri tarafından bilgisayarınızda tutulan dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş internet sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Bu dosyada internet sitesi gezintiniz ile ilgili bilgiler saklanır. Erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitesini tekrar kullandığınızda dosya içerisinde tutulan bilgiler sayesinde verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için gerekli ve önemlidir. Ayrıca internet sitesinde ve üçüncü kişilerin internet sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır.  


Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileri internet sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de ilgili teknolojiler kullanılabilir. Kullandığımız bu teknolojiler, internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla kullanılır. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler, flash çerezler ve analitik çerezler gösterilebilir.  


Çerezlerin Kullanılmasının Temel Amaçları  
• İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak amacıyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,  
• İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;  
• İnternet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı istatistiki verilere ihtiyaç duyulması,  
• Bulunduğunuz internet sitesine özgü olarak tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,  
• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması.  


Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?  
Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaktayız:  
• Belbim A.Ş. internet sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, Belbim A.Ş. internet sitelerini ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek;  
• Belbim A.Ş. internet sitelerine ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak,  
• Belbim A.Ş. internet sitelerinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak,  
• Belbim A.Ş. internet sitelerinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan, sitemiz ile ilgili genel bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek,  
• Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler ile kimliğinizin belirlenmesi, size özel profilleme yapılması veya site haricindeki internet sitelerindeki faaliyetlerinizin takibini sağlamak.  
Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.  
Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanuna uygun olarak yürütülmektedir. 

Çerez Kategorileri  
Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir: 
Çerez Türü Açıklama 
Oturum Çerezleri Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. 
Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. 
Zorunlu Çerezler Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet Sitesi çalışamayacaktır. 


İşlevsel ve Analitik Çerezler Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir. 


Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. 


Takip Çerezleri Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır. 

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?  
Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.  
Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:  
• Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme.  
• Üçüncü taraf çerezleri engelleme.  
• Belli sitelerden çerezleri engelleme.  
• Tüm çerezleri engelleme.  
• Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme.  

Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:  

Internet Explorer  
1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.  
2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri‘ne dokunun veya tıklayın.  
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar‘ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.  

Google Chrome  
1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.  
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.  
3. Altta Gelişmiş‘i tıklayın.  
4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları‘nı tıklayın.  
5. Çerezler‘i tıklayın.  
6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında internet sitesi’nin adını arayın.  
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.  

Mozilla Firefox  
1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.  
2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.  
3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.  
4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.  
5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.  
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.  
7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.  

Safari  
1. Safari > Tercihler’i seçin.  
2. Gizlilik öğesini tıklayın.  
3. İnternet Sitesi Verilerini tıklayın  
4. Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.  
 


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 
Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
Elektronik para ve ödeme hizmetleri kapsamında hizmet veren birimlerinde, 
Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmayı,  
Uygulamayı,  
Etkinliğini gözden geçirmeyi,  
Sürekli iyileştirmeyi,  
Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini varlık ve risk yönetimi süreçlerini Uygulayarak muhafaza etmeyi, 
İlgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermeyi 
Bilgi güvenliği yönetim sistemi amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,  
Yasal ve diğer gerekliliklere uymayı  
taahhüt etmiştir. 


Bu kapsamda Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.  
Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, uygulamak, gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,  
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirlemek; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçirmek,  
Bilgi güvenliğiyle ilgili tüm yasal mevzuata ve sözleşmelere uyum sağlamak,  
Bilginin ve bilgi varlıklarının korunması amacıyla, belirli zaman aralıklarında riskleri belirlemek ve gereken aksiyonları alarak riskleri yönetmek,  
Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında faaliyetlerinin ve paydaşlarına olan sorumluluklarının kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlamak ve bu planları test etmek,  
Bilgi güvenliği açıklıklarını ve ihlal olaylarını yönetmek ve tekrarlanmamasını sağlamak,  
Bilgi güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurun insan olduğu bilinci ile başta çalışanları ve kritik tüm diğer paydaşlarının da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenlemek ve sonuçlarının takibini yapmak  
ile yükümlüdür. 
Bu politika Belbim A.Ş. Üst Yönetimi tarafından onaylanmıştır. BGYS Temsilcisi, Bilgi Güvenliği Politikası ve ilgili politikalara uyumun sağlanmasından birinci derecede sorumludur. BGYS Temsilcisi yetkileri ve sorumlulukları Roller ve Sorumluluklar Prosedürü’nde belirtilmiştir. 

Belbim A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikaları ve Prosedürleri ister tam zamanlı ister yarı zamanlı, daimî ya da sözleşmeli olsun, şirket bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın ve prosedürlerin genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır. 
 

Kalite Politikası

İstanbul öncelikli olmak üzere, yurt genelinde ve yurt dışında, insanların günlük yaşantısını kolaylaştıracak ödeme araçları ve hizmetleri geliştirmek, sürekli iyileştirme anlayışı ve kalite bilinci içinde kesintisiz hizmet vererek müşteri memnuniyetini sağlamak.

Her türlü hizmetimizde, hukuka uygunluk ilkesini gözeterek, güvenilir, saygın bir kurum olmaktır.

BELBİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 
BELBİM, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, meydana gelebilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.  


Hizmetlerimiz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilmekte, yaralanma ve hastalanmalar önlenmektedir.  
Proses güvenliğinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli önlemler alınmakta; eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimizin konuya olan farkındalıkları arttırılmaktadır. 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır. 


• Güvenli çalışmak, BELBİM bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, BELBİM, tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir 

 
• BELBİM bünyesindeki tüm yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar. 


• Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; teknik hizmetlerden ve ortam şartlarından kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.  


• Hizmetlerimiz sırasında kullanılan tüm hammadde, makine, ekipmanlar ve promosyon malzemeleri, kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilmekte ve bir onay prosesinden geçirilmektedir.  
• Şirketimizin; uluslar arası ve ulusal mevzuat ve standartlara tam uyumu sağlanmaktadır. 


• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir. 


• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır..  


• Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.  


• Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.

 
.Tüm çalışanlarımızın periyodik sağlık tarama ve muayeneleri gerekli periyodlarda yapılmakta, kişinin yaptığı işe uygunluğu değerlendirilmekte, sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirler alınmaktadır. 


• Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır..

Gizlilik Politikası

 Bu gizlilik politikası ve hizmet şartları, istanbulkart.istanbul sitesinin (Site) veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklar. Bu Sitede sunulan hizmetlerin kullanımı, bu gizlilik politikası ve hizmet şartlarında tanımlanan bilgi toplama ve kullanma uygulamalarının kabul edilmiş olduğunu gösterir.

 Siteye üye olarak Siteyi kullanmakla, bu site ve istanbulkart uygulamaları kapsamında verilecek hizmetler için gerekli olması halinde Site üzerinde sağladığınız kişisel bilgilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer taraflarla paylaşılması hususunda açık rızanızın olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanıcı Kişisel Bilgilerinin Toplanması

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, istanbulkart.istanbul ’a kayıt olurken ya da istanbulkart ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi alma, e-bülten, istanbulkart ile ilgili bir işlemin gerçekleştirilmesi veya kullanıcıya daha iyi hizmet sağlamak için iletişim kurulmasına imkân tanıyan kişisel bilgiler, gerek duyulduğunda talep edilebilir. 

Kullanıcı tarafından bildirilen her türlü iletişim kanalları kullanılarak (SMS, E-Posta, adres vb..) Belbim A.Ş tarafından daha iyi hizmet verebilmek adına her türlü tanıtım, bilgilendirme vs.. bilgiler gönderilebilir.

 Kullanıcı kendisine bilgi gönderilmesini istemediği takdirde kendisine bildirim yapılan kanallar vasıtasıyla bilgilendirme hizmetlerinden vazgeçtiğini bildirebilir.

Site Ziyaretleri Hakkında

Siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişme tarihi ve saati, Sitede erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmayı sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler sunucular ve kullanıcının bilgisayarında depolanabilir; bu bilgiler sitenin iyileştirilmesi, eğilimlerin analizi ve sitenin yönetilmesi için kullanılabilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Sitede toplanan kişisel bilgiler, Sitenin işletilmesi, istenilen veya yetkilendirilen hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, Siteyi ve diğer ilgili Belbim ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve aynı bilgileri tekrar girme gereğini ortadan kaldırarak Sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek için saklanabilir/kullanılabilir. Sitede toplanan bilgiler, diğer istanbulkart hizmetleri tarafından toplanan bilgilerle birleştirilebilir.

 istanbulkart.istanbul, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya istanbulkart.istanbul ya da Siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) istanbulkart.istanbul Web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak; (c) istanbulkart.istanbul çalışanlarının veya aracılarının, Belbim ürünü kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde kişisel bilgileri açıklayabilir. 

Kişisel Bilgilere Erişim

Bu Sitede sağladığınız kişisel bilgiler ve bağlantı tercihlerinizi “Profil İşlemlerim” sayfasında inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel bilgileriniz görüntülenmeden önce, sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir. 

Üyelik İşlemi:

Üyelik işlemleri, kişisel bilgilerin sisteme girilmesi ve bu bilgilerin teyit edilmesi sonrasında gizlilik politikası ve hizmet koşulları ve istanbulkart kullanım koşullarının onaylanması ile tamamlanır. 

Bir istanbulkart en fazla bir üye için tanımlanabilir. Bir üye en fazla 5 istanbulkart’ı kendine kayıt edebilir. 

Üyeler kendilerine ekli istanbulkart’ları kendi kayıtlarından çıkarabilirler. 

Kişiler istanbulkart’ı olmadan da istanbulkart web sitesine üye olabilir. 

Kullanıcı hesabına istanbulkart tanımlanması:

istanbulkartlar; istanbulkart Web Portalinde “istanbulkartlarım” menüsünden 16 haneli kart numarası veya 14 haneli seri numarası girilmek suretiyle kullanıcı hesabına tanımlanabilir.

Tanımlama işlemi bu kartların 3 gün içerisinde Otomatik Dolum Makinelerinde fiziksel olarak okutulup onaylanmasıyla tamamlanır. Onaylama işlemi 3 gün içerisinde yapılmaması halinde aynı süreç takip edilerek kart tanımlama işlemleri yeniden yapılabilir.

İstanbulkart Kullanım ve Bakiye Bilgisi Görüntüleme: 

Üyeler tanımlı istanbulkartlarına ait tüm işlemleri (harcama, dolum, iade vb.) görüntüleyebilecek ve elektronik kopyasını kayıt edebilecektir. 

İstanbulkart üyelik sisteminde üyeye tanımlı kartların, geçmişe yönelik en fazla 3 aylık işlem hareketleri görüntülenebilecektir. 3 aydan önceki işlemler için BELBİM Müşteri Hizmetleri noktalarına başvurulmalıdır. 3 ay öncesine ait bilgilendirme işlemi için hizmet ücreti talep edilecektir.

Yapılan işlemler istanbulkart web sitesinde gecikmeli olarak görüntülenebilir. İstanbulkart kullanıcısı bu gecikmelerden dolayı hak talebinde bulunamaz.

Gizlilik Politikası Ve Hizmet Şartlarında Değişiklik Yapılması

Bu doküman zaman zaman güncelleştirilebilir. Hizmetin kullanılmaya devam edilmesi yapılabilecek güncelleştirmelerin kabul edildiği anlamına gelir.

BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ , halkımıza sağlamış olduğu hizmetleri, en etkin şekilde yürütülebilmesi için personelin seçimi, istihdamı, eğitimi, çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesi ana politikamızı oluşturmaktadır.

İnsan Kaynaklarımız, kurum kültürünün oluşturulması, bu kültüre uygun insan kaynağının sağlanması adına; kurumun vizyon ve misyonunu benimsemiş/benimseyebilecek, kurumu temsil edebilecek insan kaynağının oluşturulması, kuruma bağlılığın sağlanması ve kurum verimliliğinin arttırılmasında temel unsur olarak yer almaktadır.